VI SA/Wa 99/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2590875

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2018 r. VI SA/Wa 99/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Joanna Kruszewska-Grońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. R. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 stycznia 2018 r. P. R. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie - skargę na postanowienie tego organu z (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta (...) z (...) września 2017 r. nr (...) cofającej skarżącemu licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Przy piśmie Sądu z 19 lutego 2018 r. przesłano skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 stycznia 2018 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu niniejszego zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono skarżącemu 2 marca 2018 r. (odbiór korespondencji pokwitował osobiście adresat - vide zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 10 akt sądowych sprawy), a zatem termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał 9 marca 2018 r.

W Rejestrze Opłat Sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie do dnia 13 marca 2018 r. nie zidentyfikowano wpłaty do niniejszej sprawy (vide notatka z 21 marca 2018 r. - karta nr 11 akt sądowych sprawy).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez Sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie od tego pisma opłaty. W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm. (dalej: "p.p.s.a.") sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie - jak już wyżej wskazano - termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi bezskutecznie upłynął 9 marca 2018 r. Nieuiszczenie wpisu od skargi skutkuje - stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a. - odrzuceniem skargi.

Uwzględniając powyższe, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.