Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2162023

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2016 r.
VI SA/Wa 960/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. w S. na pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie wniosku o wszczęcie postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżące S. wniosło skargę ((...)) na pismo Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie wniosku o wszczęcie i dopuszczenie do udziału w postępowaniu dotyczącym doprowadzenia parametrów eksploatacyjnych 3 stacji bazowych telefonii komórkowej przy ul. W. (...) W. do pełnej zgodności z decyzjami o pozwoleniu radiowym.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 11 maja 2016 r. strona skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi poprzez nadesłanie oryginałów lub notarialnie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii: dokumentu określającego umocowanie osoby podpisującej skargę do działania w imieniu strony skarżącej, aktualnego na dzień wniesienia skargi, wydanego przez właściwy organ wypisu (zaświadczenia) z rejestru, regulaminu stowarzyszenia, wskazania z imienia i nazwiska wszystkich członków stowarzyszenia.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie jako niedopuszczalnej.

Przedmiotowe zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków formalnych skargi zostało odebrane dnia (...) maja 2016 r. Strona skarżąca przy piśmie procesowym z dnia (...) maja 2016 r. dołączyła jedynie regulamin stowarzyszenia, wskazując, iż wszystkie żądane przez Sąd dokumenty zostały załączone do skargi nr (...) z dnia (...) marca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej cytowanej jako "p.p.s.a."), skarga powinna czynić zadość wymaganiom ogólnym przewidzianym dla wszystkich pism procesowych oraz zawierać dodatkowe elementy wskazane w powyższym przepisie, które są charakterystyczne wyłącznie dla skargi. Jednym z wymogów na podstawie przepisu art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. dotyczącym pism procesowych wnoszonych do Sądu, a więc także skargi, jest obowiązek jej podpisania przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W niniejszej sprawie stroną skarżącą jest stowarzyszenie zwykłe. Zgodnie z orzecznictwem sądowoadministracyjnym (por. wyroki NSA o sygn. akt II OSK 311/14 i II OSK 714/14) skarga stowarzyszenia zwykłego powinna być podpisana przez wszystkich jego członków bądź przez osobę upoważnioną przez wszystkich członków stowarzyszenia.

W świetle art. 28 § 1 p.p.s.a. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują w postępowaniu czynności przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu. Powyższe oznacza, iż mają one obowiązek wykazać na mocy art. 29 p.p.s.a. swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Stowarzyszenie nie wykonało prawidłowo wezwania Sądu, ponieważ nie nadesłało: dokumentu określającego umocowanie osoby podpisującej skargę do działania w imieniu strony skarżącej, wydanego przez właściwy organ wypisu (zaświadczenia) z rejestru, ponadto nie wykazało z imienia i nazwiska wszystkich członków stowarzyszenia. Przy piśmie z dnia (...) maja 2016 r. stowarzyszenie nadesłało jedynie regulamin i wskazało, iż żądane dokumenty znajdują się w sprawie (...).

Stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w przypadku gdy nie uzupełniono braków formalnych skargi sąd skargę odrzuca.

Wobec powyższego na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.