Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817099

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 sierpnia 2016 r.
VI SA/Wa 951/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.).

Sędziowie WSA: Grażyna Śliwińska, Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 sierpnia 2016 r. sprawy ze skargi S. G. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.