Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975392

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 sierpnia 2015 r.
VI SA/Wa 936/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania produktów postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić skarżącej D. sp. z o.o. z siedzibą w S. kwotę 200 (słownie: dwustu) złotych, tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

D. sp. z o.o. z siedzibą w S. (dalej: "skarżąca"), reprezentowana przez r. pr. W. O., wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...) w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania produktów. Wraz ze skargą został uiszczony wpis w kwocie 200 złotych (karta nr 27 akt sądowych).

Pełnomocnik skarżącej w dniu 4 maja 2015 r. (karta nr 29 akt sądowych) otrzymał wezwanie do uzupełnienia - w terminie 7 dni - braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi przez złożenie dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania skarżącej na dzień wniesienia skargi.

Pełnomocnik skarżącej do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") jeżeli nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi to taka skarga podlega odrzuceniu.

Sąd stwierdza, że pełnomocnik skarżącej w dniu 4 maja 2015 r. został skutecznie wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi. Wobec tego ostatnim dniem ustawowego, siedmiodniowego terminu do uzupełnienia braków skargi był 11 maja 2015 r. Pełnomocnik skarżącej do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uzupełnił braków formalnych skargi, w konsekwencji czego skarga podlega odrzuceniu.

Wobec powyższego Sąd w pkt 1 odrzucił skargę, czyniąc to w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. W zakresie kosztów zwróconych w pkt 2 Sąd działał w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.