Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973489

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 928/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Zalewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 marca 2015 r. skarżący -R. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W związku z tym, że skarżący nie podpisał skargi zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 3 kwietnia 2015 r. został wezwany do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braku formalnego skargi, pod rygorem jej odrzucenia (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, opubl. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., nazywanej dalej: "p.p.s.a.") poprzez podpisanie skargi z dnia 5 marca 2015 r. i jej przesłanie do Sądu.

Jednocześnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 3 kwietnia 2015 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. postanowienie w kwocie 100 (słownie: sto) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania sądowe zostały przesłane w jednej kopercie i doręczone w dniu 8 maja 2015 r.

Skarżący nie przesłał do Sądu podpisanej skargi.

Z informacji udzielonych przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do dnia 15 czerwca 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty podanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności do jej wniesienia. Polega ono m.in. na sprawdzeniu czy strona uiściła wpis od skargi oraz czy skarga została podpisana. Brak któregokolwiek z wymienionych powyżej warunków dopuszczalności skargi stanowi samoistną przyczynę odrzucenia skargi.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata. Z informacji udzielonych przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do dnia 15 czerwca 2015 r. żądana kwota nie została przez skarżącego uiszczona. W związku z tym, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Skarżący nie dopełnił również obowiązku w postaci podpisania skargi.

Tymczasem, stosownie do treści art. 57 § 1 w związku z art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., każde pismo strony, w tym skarga powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Podpis na dokumencie jest formą złożenia oświadczenia woli lub wiedzy, a jednocześnie służy identyfikacji osoby, która to oświadczenie złożyła.

W myśl art. 49 w związku z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek zaniedbania powyższego obowiązku, przewodniczący wzywa stronę do uzupełnienia braku formalnego skargi w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. W przedmiotowej sprawie, pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. wezwano skarżącego do podpisania i zwrotu do Sądu podpisanej skargi z dnia 5 marca 2015 r. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 8 maja 2015 r. Skarżący był pouczony o skutkach zaniechania wykonania zarządzenia.

Termin do usunięcia braku formalnego skargi w postaci jej podpisania minął z końcem dnia 15 maja 2015 r.

W związku z tym, że skarżący nie dopełnił obowiązku nałożonego na niego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału Orzeczniczego VI z dnia 3 kwietnia 2015 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.