Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897842

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2011 r.
VI SA/Wa 87/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jolanta Królikowska-Przewłoka.

Sędziowie WSA: Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz (spr.), Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2011 r. sprawy ze skargi B. z siedzibą w Niemczech na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) listopada 2010 r. nr (...), nr (...) w przedmiocie udzielenia dodatkowego prawa ochronnego dla produktu leczniczego

1. zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo;

2. zobowiązać pełnomocnika organu do przedłożenia w terminie 7 dni dokumentu patentowego wynalazku nr (...) oraz tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego zezwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego CLIMODIEN na terenie Holandii;

3. rozprawę odroczyć;

4. następny termin wyznaczyć z urzędu, o którym powiadomić pełnomocnika skarżącej oraz pełnomocnika organu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.