Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2162019

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2016 r.
VI SA/Wa 86/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. i A. S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) października 2015 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

A. S. i A. S. (dalej "skarżące") wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) października 2015 r., nr (...) w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zarządzeniem z dnia 5 kwietnia 2016 r. skarżące zostały wezwane do solidarnego uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 złotych, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżące do dnia 27 kwietnia 2016 r. nie uiściły należnego w sprawie wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie w dniu 14 kwietnia 2016 r. (karty nr 35 i 36 akt sądowych) doręczono skarżącym odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł. Termin do uiszczenia wpisu rozpoczął bieg 15 kwietnia i upłynął z dniem 21 kwietnia 2016 r. Zgodnie z aktami sprawy (karta nr 37 akt sądowych) skarżące do dnia 27 kwietnia 2016 r. nie uiściły należnego w sprawie wpisu od wniesionej skargi.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.