Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1975391

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 września 2015 r.
VI SA/Wa 86/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. z siedzibą w W. na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) września 2014 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uzupełnienia postanowienia z dnia (...) czerwca 2014 r. o otwarciu na nowo rozprawy oraz sprostowania zawartego w nim pouczenia (w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na wzór użytkowy) postanawia: zwrócić skarżącej E. z siedzibą w W. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniesioną przez: E. z/s w W. skargę na postanowienie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) września 2014 r. w przedmiocie odmowy uzupełnienia i sprostowania postanowienia z dnia (...) czerwca 2014 r.

Następnie postanowieniem z dnia 3 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniesioną przez skarżącą pismem z dnia (...) sierpnia 2015 r. skargę kasacyjną, jako wniesioną po terminie.

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z kolei jak wynika z § 2 cytowanego przepisu postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Skarżąca uiściła wpis od ww. skargi kasacyjnej w wysokości 500 zł. Skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 3 września 2015 r. odrzucił jako wniesioną po terminie, dlatego też zwrócenie skarżącej uiszczonego wpisu jest zasadne.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.