Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973478

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 836/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sędziowie WSA: Andrzej Wieczorek, Dariusz Zalewski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi R. W. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić skarżącemu R. W. kwotę 200 zł (dwieście) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia decyzją z dnia (...) października 2013 r. nr (...), na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24 w zw. z art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. po rozpatrzeniu odwołania wniesionego przez R. W., Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla W. w. z dnia (...) lipca 2013 r. utrzymał w mocy decyzję dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lipca 2013 r. nr (...) w sprawie orzeczenia, że K. S. w okresie od dnia 26 lipca 2012 r. do dnia 22 sierpnia 2012 r. podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia, a nazwanej umową o dzieło, zawartej z płatnikiem Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla W. w W. R. W.

Pismem z dnia 25 listopada 2013 r. R. W. (nazywany dalej "skarżącym") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w uzasadnieniu której za nieuprawnione uznał stanowisko organu jakoby czynności wykonywane przez K. S. stanowiły odzwierciedlenie umowy zlecenie, podnosząc, że cechy stosunku prawnego łączącego go z K. S. wskazują, że zawarta umowa posiadała wszystkie elementy konieczne dla umowy o dzieło.

Na rozprawie w dniu 10 czerwca 2015 r. pełnomocnik skarżącego złożyła wniosek o cofnięciu skargi na wskazane wyżej decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) października 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. Skarżąca może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności.

Sąd uznając, że w sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności dotyczące niedopuszczalności cofnięcia skargi, będąc związany tym cofnięciem, na podstawie art. 60 w związku z art. 161 § 1 pkt 1 powołanej ustawy umorzył postępowanie.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.