Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3148423

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lutego 2021 r.
VI SA/Wa 834/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) z siedzibą w P. (Białoruś) na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2020 r., nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić stronie skarżącej - (...) z siedzibą w P. (Białoruś), kwotę 200 (słownie: dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca - (...) z siedzibą w (...) (Białoruś) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z (...) stycznia 2020 r., nr (...), w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w kwocie 5000 złotych.

Po prawidłowym uzupełnieniu braków formalnych skargi, pismem z 1 grudnia 2020 r. (k. 54), w wykonaniu zarządzenia sędziego z 17 listopada 2020 r., wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 zł. W wezwaniu zawarto pouczenie o wysokości, sposobie i terminie uiszczenia wpisu, a nadto wskazano skutki niedopełnienia tego obowiązku w postaci odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało wysłane stronie skarżącej na adres pełnomocnika do doręczeń na terytorium RP podany w skardze przez ww. pełnomocnika. Przesyłka sądowa została odebrana osobiście przez pełnomocnika do doręczeń pod wskazanym adresem w dniu 9 grudnia 2020 r., co potwierdził swym podpisem na zwrotnym potwierdzeniu odbioru pisma (k. 56). Zatem zakreślony 7-dniowy termin do uiszczenia wpisu upłynął wraz z dniem 16 grudnia 2020 r., tj. środa.

Strona skarżąca uiściła wymagany wpis w dniu 17 grudnia 2020 r. - co wynika ze znajdującego się w aktach sądowych wydruku z rejestru opłat sądowych tut. Sądu (k. 57).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Przepis art. 230 p.p.s.a. stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1), a w dalszej swojej części wyjaśnia, że pismem, o których mowa w § 1 jest m.in. skarga (§ 2). Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3). Nadto zgodnie z art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Sądu lub na rachunek bankowy tegoż Sądu, o czym strona skarżąca została pouczona w wezwaniu.

Jak wynika z akt niniejszej sprawy, strona skarżąca w dniu 9 grudnia 2020 r. została skutecznie wezwana do uiszczenia wpisu od skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Wobec tego ostatnim dniem ustawowego, siedmiodniowego terminu na wykonania tego wezwania był 16 grudzień 2020 r.

Sąd stwierdza, że w sprawie wprawdzie został uiszczony wpis od skargi i to w prawidłowej kwocie (vide k. 57), jednakże nastąpiło to dnia 17 grudnia 2020 r. - czyli z uchybieniem ww. terminu. Jednocześnie Sąd ustalił, że w sprawie nie został zgłoszony wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi. Orzecznictwo sądowe zgodne jest przy tym co do tego, że uiszczenie wpisu po terminie jest równoznaczne w skutkach z nieuiszczeniem wpisu (por. np. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt II OSK 60/11; z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt II OSK 1985/11; orzeczenia są dostępne na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając powyższe na względzie oraz w oparciu o art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia o odrzuceniu skargi. W zakresie kosztów zwróconych w pkt 2 sentencji, Sąd działał na podstawie art. 230 § 1 i § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.