VI SA/Wa 806/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973477

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2015 r. VI SA/Wa 806/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. z/s w N. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2015 r., znak: (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej spółce P. Sp. z o.o. z/s w N. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonej części wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 11 lutego 2015 r. (data stempla pocztowego) P. Spółka z o.o. z/s w N., nazywana też "skarżącą", wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2015 r., znak: (...), w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia kategorii VII w pozostałych przypadkach.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 24 marca 2015 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 450 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi (k. 16).

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, przesyłka zawierająca ww. zarządzenie została odebrana przez pełnomocnika skarżącej w dniu 27 kwietnia 2015 r. (vide: zwrotne potwierdzenie odbioru k. 28).

Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015 r. wynika, że w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych odnotowano wpłatę skarżącej z dnia 16 lutego 2015 r. w wysokości 200 zł (vide: WBD 32/10).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.), cytowana dalej jako p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata.

Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu). Nadto zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż sądu.

W rozpoznawanej sprawie, przesyłka zawierająca zarządzenie z dnia 24 marca 2015 r. została odebrana przez pełnomocnika skarżącej w dniu 27 kwietnia 2015 r. Skarżąca była zatem zobowiązana uiścić ww. wpis w wyznaczonym 7-dniowym terminie, tj. do dnia 4 maja 2015 r. Jak wynika z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015 r. skarżąca wpłaciła na rachunek Sądu jedynie kwotę 200 zł. Wezwana, nie uiściła wpisu sądowego w prawidłowej wysokości, w wyznaczonym terminie. Nie uzupełniła w związku z tym braków formalnych skargi, a zatem uznać należało, że zaszła podstawa do jej odrzucenia.

Mając na względzie powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie - działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 w związku z art. 220 § 3 p.p.s.a. - postanowił, jak w sentencji orzeczenia.

O kosztach postanowiono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.