Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1994222

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 października 2015 r.
VI SA/Wa 804/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. K. (dalej też jako skarżący) wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Zarządzeniem Sędziego referenta z dnia 21 sierpnia 2015 r., w związku z uprawomocnieniem się postanowienia starszego referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lipca 2015 r. odmawiającego przyznania skarżącemu T. K. prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych, wezwano skarżącego do wykonania prawomocnego Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 marca 2015 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 200 (słownie dwustu) złotych w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania.

Pouczono skarżącego, że nieuiszczenie wpisu sądowego od skargi we wskazanym terminie spowoduje odrzuceniem skargi.

Przedmiotowe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 16 września 2015 r. Tym samym siedmiodniowy termin do uiszczenia przez skarżącego wpisu sądowego upłynął w dniu 23 września 2015 r.

Zgodnie natomiast z notatką służbową z dnia 7 października 2015 r. po sprawdzeniu w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano do dnia 5 października 2015 r. wpłaty do niniejszej sprawy.

Tymczasem w myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga podlega odrzuceniu, gdy w wyznaczonym terminie pomimo wezwania nie został uiszczony wpis.

W związku z powyższym Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.