Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2633220

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 lipca 2018 r.
VI SA/Wa 790/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2018 r. na posiedzeniu sprawy ze skargi I. w G. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia:

1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie;

2. zwrócić skarżącej I. w G. kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca I. w G. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2018 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją o powołaniu B. W. na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) w G.

W lipcu 2018 r. do akt sprawy wpłynęło pismo skarżącej cofające skargę na wyżej wymienione postanowienie Ministra Sprawiedliwości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Przepis art. 60 p.p.s.a. uprawnia stronę do cofnięcia skargi. Cofnięcie skargi jest dla Sądu wiążące, z wyjątkiem przypadków, gdy zmierzałoby ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że w rozpatrywanym przypadku nie zachodzą wskazane wyżej przesłanki, ograniczające dopuszczalność cofnięcia skargi, wobec czego dokonane cofnięcie jest skuteczne.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji. W zakresie zwrotu wpisu, Sąd działał na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.