VI SA/Wa 79/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2461873

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r. VI SA/Wa 79/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata I. H. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi I. M. na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym postanowił: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata I. H. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 420 złotych (czterysta dwadzieścia złotych) powiększonej o kwotę 96,60 złotych (dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego,

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca I. M. wniosła skargę na postanowienie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji stwierdzającej objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt VI SA/Wa 871/12.

W dniu (...) maja 2012 r. skarżąca złożyła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. Postanowieniem z dnia 28 września 2012 r. zwolniono skarżącą od kosztów sądowych oraz ustanowiono dla niej adwokata z urzędu.

W piśmie z dnia (...) października 2012 r. Okręgowa Rada Adwokacka w (...) poinformowała o wyznaczeniu adwokata I. H. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącej.

Na rozprawie w dniu 18 lutego 2013 r. w imieniu skarżącej stawił się adwokat G. W., pełnomocnik substytucyjny ustanowiony przez wyznaczonego w sprawie pełnomocnika skarżącej adwokata I. H.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 871/12 oddalono przedmiotową skargę oraz zasądzono ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata G. W. kwotę 240 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oraz kwotę 55,20 zł podatku VAT,

Adwokat G. W. wniósł w dniu (...) kwietnia 2013 r. skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2014 r. sygn. akt II GSK 976/13 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w imieniu skarżącej stawił się adwokat G. W.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 marca 2015 r. sygn. akt VI SA/Wa 79/15 uchylono zaskarżone postanowienie oraz zasądzono ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata I. H. kwotę 240 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oraz kwotę 55,20 zł podatku VAT,

Adwokat I. H. w piśmie z dnia (...) marca 2015 r. zwrócił się z wnioskiem o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną w urzędu w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt VI SA/Wa 871/12, oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 976/13.

Na wstępie podkreślić należy, że w związku z uchyleniem wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 sierpnia 2014 r. sygn. akt II GSK 976/13 wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2013 r. sygn. akt VI SA/Wa 871/12, którym m.in. zasądzono ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata G. W. kwotę 240 zł tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oraz kwotę 55,20 zł podatku VAT w postępowaniu przed sądem I instancji, oraz w świetle pisma z dnia (...) marca 2015, w przedmiotowej sprawie należy ponownie rozpoznać wniosek adwokata I. H. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 871/12 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 976/13.

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej cyt. jako p.p.s.a., wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie zasady przyznawania wynagrodzenia adwokatowi reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461). W przedmiotowej sprawie ustanowiony z urzędu adwokat I. H. reprezentował skarżącą w postępowaniu pierwszej instancji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie o sygn. akt VI SA/Wa 871/12, zakończonym wydaniem wyroku z dnia 18 lutego 2013 r., oraz, działając poprzez pełnomocnika substytucyjnego adwokata G. W., sporządził skargę kasacyjną od ww. wyroku i brał udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 26 sierpnia 2014 r., na którym rozpoznano ww. skargę kasacyjną (sprawa o sygn. akt II GSK 976/13). Zgodnie natomiast z § 18 ust. 1 pkt 1 ppkt c) cyt. rozporządzenia stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji wynosi 240 zł, natomiast w myśl § 18 ust. 1 pkt 2) ppkt a) cyt. rozporządzenia stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, wynosi 75% stawki minimalnej zawartej w pkt 1 omawianego przepisu, tj. 180 zł. W myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia ww. łączną kwotę 420 zł, należną za reprezentowanie skarżącej w postępowaniu przed Sądem I instancji oraz za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej i udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem administracyjnym, należy podwyższyć o stawkę 23% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 96,60 zł.

W związku z powyższym, w myśl art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.