VI SA/Wa 788/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973473

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 lipca 2015 r. VI SA/Wa 788/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi G. Sp. z o.o. w (...) na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) stycznia 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "(...)"(...) postanawia odmówić przywrócenia terminu.

Uzasadnienie faktyczne

G. Sp. z o.o. z siedzibą w (...) (dalej skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) stycznia 2015 r., znak (...) w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy "(...)"(...).

Zarządzeniem z dnia 23 marca 2015 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego spółki (ewentualnie pobranego w oparciu o art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 wydruku komputerowego) celem wykazania zasady reprezentacji skarżącej spółki oraz do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1000 złotych stosownie do § 2 ust. 3 pkt 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 27 kwietnia 2015 r., a zatem termin upłynął w dniu 4 maja 2015 r. Braki skargi zostały usunięte w terminie, natomiast wpis został uiszczony dopiero w dniu 8 maja 2015 r. (potwierdzenie - k. 29 akt sąd.), tj. 4 dni po upływie terminu.

Pismem z dnia 8 maja 2015 r. skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. W uzasadnieniu wniosku podano, że wykonanie przelewu zaplanowane było na dzień 4 maja 2015 r. ale w tym dniu przelew nie mógł zostać zrealizowany w związku z niezawinioną przez skarżącą awarią systemu komputerowego trwającą do 5 maja 2015 r. Z jej powodu Prezes zarządu (jedyny uprawniony do wykonania przelewu) nie mógł wykonać wymaganego przelewu w dniu 4 maja 2015 r. Przelew został wykonany w dniu 8 maja 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 86 i 87 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, określanej dalej p.p.s.a.) uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a uchybienie powoduje dla strony ujemne skutki w zakresie postępowania sądowego.

Argumenty skarżącej nie przemawiają za uznaniem, że brak jest jego winy w uchybieniu terminu. Brak winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu polega na dołożeniu szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Oceniając wystąpienie tej przesłanki, sąd przyjmuje obiektywny miernik staranności, której można wymagać od każdego należycie dbającego o swoje interesy. O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona nie mogła usunąć zaistniałej przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (por. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 21 lutego 2006 r. I SAB/Wa 78/05 Lex nr 192260). A zatem brak winy wyłączają okoliczności powodujące obiektywną i niezależną od strony niemożność zachowania terminu np. przerwa w komunikacji, nagła choroba strony, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar itp.

Podana w niniejszej sprawie przez skarżącą okoliczność braku możliwości wykonania w dniu 4 maja 2015 r. przelewów bankowych w oddziale operacyjnym spółki w (...) gdzie na stałe przebywa Prezes zarządu za pomocą tam znajdującego się systemu komputerowego, nie zasługuje na uwzględnienie. Skoro awaria zaistniała w ostatnim dniu terminu skarżąca, przy dołożeniu nawet minimalnej staranności, miała przecież możliwość dokonania przelewu zwykłego poza siedzibą oddziału, chociażby w banku, z której jednak nie skorzystała. Zatem w powyższych okolicznościach "zapobieżenie" uchybieniu terminu nie wymagało od skarżącej szczególnego wysiłku. Ponadto jak wynika z oświadczenia samej skarżącej, awaria systemu komputerowego została usunięta w dniu 5 maja 2015 r., natomiast dokonanie przelewu nastąpiło dopiero w dniu 8 maja 2015 r.

W związku z tym, że przyczyny uchybienia terminu leżą po stronie skarżącej i polegają na niedołożeniu należytej staranności w dokonaniu czynności, co prowadzi do odmowy przywrócenia terminu.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.