Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2162015

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 maja 2016 r.
VI SA/Wa 77/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi T. K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia

1)

sprostować sentencję oraz uzasadnienie postanowienia z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 77/15 poprzez zmianę oznaczenia zaskarżonej decyzji w ten sposób, że w miejsce wyrażenia "784/2015/Ub" wpisać "784/2014/Ub",

2)

umieścić wzmiankę o sprostowaniu na oryginale sentencji oraz uzasadnienia postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 grudnia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 77/15 odrzucił skargę T.K. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

W sentencji oraz uzasadnieniu powyższego postanowienia doszło do oczywistej omyłki, gdyż w opisie zaskarżonej decyzji wpisano "(...)", a powinno być wpisane wyrażenie "(...)".

Zgodnie z art. 156 Art. 156.

§ 1.

§ 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Przedmiotem sprostowania może być każdy wyrok, jak również postanowienie bez względu na ich zaskarżalność czy prawomocność. Natomiast oczywistość omyłki wyraża się w tym, że jest ona natychmiast rozpoznawalna i wynika jednoznacznie z treści orzeczenia.

W tym przypadku doszło do oczywistej omyłki poprzez błędne oznaczenie zaskarżonej decyzji. Oczywistą omyłkę należało więc sprostować.

W związku z powyższym na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.