Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973469

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 743/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Fronczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) Główny Inspektor Transportu Drogowego po ponownym rozpoznaniu sprawy utrzymał w mocy decyzję nakładającą na R.J. karę pieniężną w wysokości 3000 zł za przejazd bez uiszczenia opłaty elektronicznej.

Jak wynika ze znajdującego się w aktach administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru, powyższa decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 30 grudnia 2014 r. Skarżący został prawidłowo pouczony o sposobie i trybie zaskarżenia ww. decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Polega ono m.in. na sprawdzeniu czy skarga została wniesiona z zachowaniem terminu określonego w art. 53 § 1 p.p.s.a.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji wynika, że została ona doręczona skarżącemu w dniu 30 grudnia 2014 r. Stosownie do pouczenia zawartego w decyzji, skarżący powinien wnieść skargę do Sądu za pośrednictwem organu we wskazanym trzydziestodniowym terminie, którego bieg kończył się w dniu 29 stycznia 2015 r.

Skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 13 lutego 2015 r., na co wskazuje data stempla pocztowego na kopercie, w której przesłano przedmiotową skargę (k. 6 akt sądowych), a więc z uchybieniem ustawowo określonego terminu. Skarżący nie składał wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

W myśl art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie powoływanego wyżej art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.