Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919801

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 729/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia A. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 729/07 w sprawie ze skargi A. K. i D. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2007 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 25 lutego 2008 r. skarżący A. K. wniósł zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 stycznia 2008 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 729/07) odrzucające zażalenie skarżącego na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2007 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 729/07) odrzucające skargę kasacyjną A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2007 r. (sygn. akt. VI SA/Wa 729/07) oddalającego skargę A. K. i D. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2007 r., Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przewozu drogowego bez uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych. W zażaleniu skarżący zawarł wniosek o zwolnienie go z wpisu od zażalenia.

Postępowanie zainicjowane powyższym wnioskiem skarżącego zostało prawomocnie zakończone postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. II GZ 48/12 (k. 335) oddalającym zażalenie A. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2008 r. w zakresie odrzucenia sprzeciwu od postanowienia o odmowie przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 21 marca 2012 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł (słownie sto złotych), w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Korespondencja zawierająca wzmiankowane wezwanie została zwrócona do Sądu jako niepodjęta w terminie. Korespondencja ta została uznana za doręczoną w trybie art. 73 p.p.s.a. w dniu 10 kwietnia 2012 r. (k. 343 akt sądowych).

Po sprawdzeniu w rejestrze opłat sądowych stwierdzono, że do dnia 17 maja 2012 r. nie został uiszczony wpis sądowy od zażalenia w niniejszej sprawie (verte k. 349).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, korespondencja, w której wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od zażalenia, została uznana za doręczoną w dniu 10 kwietnia 2012 r., zatem termin do uiszczenia wpisu upływał w dniu 17 kwietnia 2012 r. We wskazanym terminie nie został uiszczony wymagany wpis od zażalenia.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.