Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2722507

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 maja 2019 r.
VI SA/Wa 714/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. Z. na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia " (...) "grudnia 2018 r. nr " (...)" w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 lutego 2019 r., czyli w ustawowym terminie, P. Z. (dalej: skarżący) wniósł skargę na uchwałę Krajowej Rady Rzeczników Patentowych z dnia " (...)" grudnia 2018 r. w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów.

Sąd pismem z dnia 12 kwietnia 2019 r. (k. 13, 14 akt) wezwał skarżącego do uzupełnienia braków fiskalnych skargi, poprzez uiszczenie, w terminie 7 dni, wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł, pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 kwietnia 2019 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru, k. 16 akt).

Do dnia 29 maja 2019 r. skarżący nie wniósł wpisu (por. notatka urzędowa, k. 18 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.), Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Z kolei zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd. Ponadto zgodnie z treścią art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis powinien zostać uiszczony gotówką w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie lub na rachunek bankowy tegoż Sądu.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do uiszczenia braków fiskalnych skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 30 kwietnia 2019 r. Był on zatem zobowiązany uiścić wpis w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego ostatnim dniem był 7 maja 2019 r. Do 29 maja 2019 r. brak fiskalny skargi, w postaci uiszczenia wpisu, nie został uzupełniony. Wobec tego skarga podlega odrzuceniu.

Sąd mając na względzie powyższe ustalenia oraz na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.