Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2890352

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2012 r.
VI SA/Wa 713/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.).

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka, Magdalena Maliszewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi K. B. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie nakazu poddania zabiegowi prawidłowego oznakowania wyrobu oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.