VI SA/Wa 679/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665020

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2019 r. VI SA/Wa 679/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jakub Linkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. z siedzibą w I., Ukraina na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

T. z siedzibą w I., Ukraina wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2019 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

Zarządzeniami z dnia 27 maja 2019 r. wezwano skarżącą Spółkę (na adres pełnomocnika do doręczeń), do usunięcia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi, nadesłanie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu rejestrowego spółki, celem wykazania osoby upoważnionej do jej reprezentacji na dzień wniesienia skargi wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 400 złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone stronie skarżącej na adres pełnomocnika do doręczeń w dniu 3 kwietnia 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 19 akt sądowych). W zakreślonym przez Sąd terminie skarżąca nie odpowiedziała na wezwania Sądu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co prowadzi do jej odrzucenia.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. ustawy, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie wezwanie do podpisania skargi i nadesłania oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu rejestrowego spółki, celem wykazania osoby upoważnionej do jej reprezentacji, a także wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 400 złotych zostały doręczone skarżącej w dniu 3 kwietnia 2019 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu od skargi upływał zatem w dniu 10 kwietnia 2019 r., a ponieważ w zakreślonym terminie wezwania te nie zostały wykonane, skargę należało odrzucić.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.