Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973462

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 662/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

S. K. (dalej: "skarżący") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 7 kwietnia 2015 r. (karta 11 akt sądowych) doręczono skarżącemu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 120 zł. Jednocześnie w treści zarządzenia pouczono, że kwotę wpisu sądowego należy uiścić - w terminie 7 dni - od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, pod rygorem odrzucenia skargi.

Do dnia 5 maja 2015 r. w rejestrze opłat sądowych Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (karta nr 12 akt sądowych) nie stwierdzono uiszczenia wpisu sądowego w niniejszej sprawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie w dniu 7 kwietnia 2015 r. doręczono skarżącemu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 120 zł. Siedmiodniowy termin rozpoczął bieg 8 kwietnia 2015 r. i upłynął z dniem 14 kwietnia 2015 r. Zgodnie z aktami sprawy skarżący do dnia 5 maja 2015 r. nie uiścił należnego w sprawie wpisu sądowego od skargi, a więc w terminie zakreślonym w zarządzeniu o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.