Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892897

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 stycznia 2011 r.
VI SA/Wa 641/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek.

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka (spr.), Urszula Wilk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2010 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.