Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001880

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 stycznia 2018 r.
VI SA/Wa 632/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Maliszewska.

Sędziowie WSA: Ewa Frąckiewicz (spr.), Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi M.P. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.