Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2162006

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 maja 2016 r.
VI SA/Wa 626/16

UZASADNIENIE

Sentencja

błąd_konwersji_dokumentu

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - T. W., złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie oraz w prawem przewidzianym trybie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Zarządzeniem z 25 marca 2016 r. skarżący został przez Sąd wezwany - pod rygorem odrzucenia skargi, do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi w kwocie 100 złotych. Wezwanie to zostało doręczone dnia 7 kwietnia 2016 r. na adres wskazany w skardze, a jego odbiór pokwitował upoważniony pracownik (z.p.o.k. 21 akt).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3 art. 220). Nadto zgodnie z art. 219 § 2 p.p.s.a. należny wpis winien zostać uiszczony gotówką w kasie Sądu lub na rachunek bankowy tegoż Sądu.

Jak wynika ze sprawy skarżący dnia 7 kwietnia 2016 r. został skutecznie wezwany do uiszczenia wpisu od skargi, w kwocie 100 złotych, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wobec tego ostatnim dniem ustawowego, siedmiodniowego terminu do skutecznego uiszczenia wpisu był 14 kwietnia 2016 r.

Sąd stwierdza, że wpis od skargi skarżący wprawdzie uiścił i to w prawidłowej wysokości, ale uczynił to z uchybieniem zakreślonego na tą czynność terminu, nie wnosząc jednocześnie o jego przywrócenie.

Mając na względzie powyższe ustalenia Sąd orzekł jak w pkt 1 postanowienia, czyniąc to w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. W zakresie kosztów zwróconych w pkt 2 Sąd działał na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.