Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919800

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 22 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 614/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi Z. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji sprzeciwiającej się wpisowi na listę radców prawnych postanawia: - zwolnić skarżącego Z. S. od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący Z. S. złożył w dniu (...) kwietnia 2012 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) kwietnia 2011 r. nr (...).

Z informacji podanych przez skarżącego w formularzu oraz z nadesłanych dokumentów wynika, iż skarżący prowadzi gospodarstwo domowe razem z żoną. Skarżący pobiera świadczenie emerytalne w wysokości 1064,90 zł netto miesięcznie (załączono kopię decyzji ZUS potwierdzającej powyższe), natomiast żona skarżącego pobiera świadczenie rentowe w wysokości 1000 zł netto miesięcznie (załączono wyciąg z rachunku bankowego potwierdzającego pobieranie omawianego świadczenia).

W zakresie wydatków koniecznych dla utrzymania skarżący przedstawia szereg dokumentów z których wynika, iż stałe miesięczne wydatki skarżącego i jego żony wynoszą ok. 800 zł (m.in. czynsz za mieszkanie, energia, woda, leki, abonament TV, telefony).

Ponadto skarżący zobowiązany jest do spłaty rat pożyczki bankowej w kwocie 394 zł miesięcznie (załączono m.in. harmonogram spłaty pożyczki potwierdzający powyższe).

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 2 października 2009 r. (sygn. akt II OZ 822/09) udzielenie prawa pomocy jest formą dofinansowania strony postępowania z budżetu państwa i powinno mieć miejsce tylko w sytuacjach, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu jest obiektywnie niemożliwe. Instytucja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla osób o bardzo niskich dochodach lub całkowicie tych dochodów pozbawionych, które z uwagi na swą sytuację materialną nie są w stanie pokryć kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

W sytuacji, w której skarżący prowadzi gospodarstwo domowe razem z żoną, ich źródłem dochodów są uzyskiwane przez niego i jego żonę świadczenia emerytalno-rentowe w łącznej wysokości 2064 zł netto miesięcznie, spoczywa na nich obowiązek spłaty rat pożyczki bankowej w wysokości 394 zł miesięcznie, a miesięczne wydatki jego oraz żony przedstawione we wniosku sięgają kwoty 800 zł, w ocenie rozpoznającego wniosek skarżący nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W związku z powyższym, uznając za zasadne przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych, w myśl art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.