Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 lutego 2005 r.
VI SA/Wa 607/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki.

Sędziowie WSA: Halina Emilia Święcicka (spr.) Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2005 r. sprawy ze skargi Rady Izby Notarialnej w (...) na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) marca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie powołania na stanowisko notariusza oraz wyznaczenia siedziby kancelarii notarialnej postanawia

1.

umorzyć postępowanie w niniejszej sprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

2.

zwrócić na rzecz Rady Izby Notarialnej w (...) kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu połowy wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Minister Sprawiedliwości decyzją Nr (...) z dnia (...) marca 2004 r. utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia (...) stycznia 2004 r. w sprawie powołania E. K. na stanowisko notariusza oraz wyznaczenia jej siedziby kancelarii notarialnej w K.

Rada Izby Notarialnej w (...) zaskarżyła tę decyzję Ministra Sprawiedliwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Pismem z dnia 13 stycznia 2005 r. Prezes Rady Izby Notarialnej w (...) poinformował, iż na podstawie uchwały Rady Izby Notarialnej w (...) z dnia (...) stycznia 2005 r. wycofuje złożoną skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W sprawie niniejszej Sąd nie znalazł okoliczności, które uzasadniałyby uznanie cofnięcia skargi za niedopuszczalne.

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 161 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

O zwrocie połowy wpisu od skargi Sąd orzekł na zasadzie z art. 232 § 1 pkt 2) ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.