Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 listopada 2004 r.
VI SA/Wa 6/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia postanowił skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) stycznia 2004 r. B. R. złożył za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

W dniu (...) stycznia 2004 r. organ przekazał do sądu skargę wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę.

Na podstawie zarządzenia przewodniczącego wydziału z dnia (...) października 2004 r. (po uprzednim pozostawieniu wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym bez rozpoznania z powodu nieuzupełnienia braków formalnych) - skarżący B. R. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 5.000 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 25 października 2004 r. Zatem upływ terminu do uzupełnienia braku w postaci uiszczenia wpisu miał miejsce 2 listopada 2004 r. Mimo upływu terminu do uzupełnienia należnego wpisu, nie został on uiszczony.

Stosownie do treści art. 58 § 1 ust. 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę gdy w wyznaczonym terminie nie został uiszczony należny wpis. Z uwagi na to, iż wpis sądowy nie został uiszczony w 7 - dniowym terminie należało orzec jak na wstępie.