Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 grudnia 2004 r.
VI SA/Wa 597/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Romanowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "K." sp. z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie obciążenia karą pieniężną za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia: - odrzucić skargę, - zwrócić skarżącej spółce kwotę 400 złotych uiszczonych tytułem wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2004 r. "K." Sp. z o.o. z siedzibą w K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2004 r. nr (...) w przedmiocie obciążenia karą pieniężną za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w7 Warszawie przekazał skargę Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w (...) w trybie art. 98 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zobowiązując organ do przekazania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Po przekazaniu akt administracyjnych oraz odpowiedzi na skargę przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu (...) maja 2004 r. skierował do skarżącej spółki wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 400 zł oraz złożenie dokumentu, z którego wynikałoby upoważnienie do jednoosobowego podpisania skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Mając na względzie, iż wezwanie powyższe doręczone zostało, jak wynika z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia 13 maja 2004 r., termin na usunięcie wymienionych powyżej braków formalnych upłynął dnia 20 maja 2004 r.

W dniu (...) sierpnia 2004 r. "K." Sp. z o.o. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych, uiszczając z tym dniem wpis oraz przedkładając odpis z rejestru przedsiębiorców. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2004 r. odmówił przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego, na które to postanowienie w dniu (...) września 2004 r. skarżąca spółka wniosła zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Powyższe zażalenie, jako wniesione po upływie terminu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił na mocy postanowienia z dnia 22 października 2004 r.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlega odrzuceniu, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych, przy czym, w myśl art. 232 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd zwraca w przedmiotowej sytuacji stronie uiszczony wpis.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, iż braki formalne skargi uzupełnione zostały przez skarżącą spółkę dnia (...) sierpnia 2004 r., a więc po upływie terminu wskazanego w wezwaniu Sądu, postanowił odrzucić skargę i zwrócić skarżącej spółce uiszczony wpis sądowy.