Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 27 września 2004 r.
VI SA/Wa 577/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Andrzej Czarnecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 27 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. J. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2004 r. Nr (...) w przedmiocie: odmowy wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów postanowił odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

T. J. wniósł skargę z dnia (...) marca 2004 r. skierowaną do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji domagając się wydania decyzji unieważniającej decyzję Wojewody (...) z dnia (...) marca 2004 r. Nr (...) o odmowie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów dotyczących nieruchomości położonych przy ul. (...) w (...) w odniesieniu do starej Księgi Wieczystej "(...)" dział (...).

(...) Urząd Wojewódzki, na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) przekazał powyższą skargę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

S. J. i T. J. wnioskiem z dnia (...) maja 2004 r. zażądali odrzucenia skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjne z uwagi na to, iż byłą ona adresowana do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Urząd Wojewódzki "bezprawnie" skierował ją do Sądu.

Z uwagi na nie uiszczenie wpisu sądowego Sąd wezwał T. J. pismem z dnia (...) sierpnia 2004 r. do jego wniesienia w wysokości 200 zł.

W odpowiedzi na wezwanie T. J., nie uiszczając wpisu zgodnie z wezwaniem, pismem z dnia (...) sierpnia 2004 r. ponowił swoje żądanie odrzucenia skargi z powodów podanych w piśmie z dnia (...) maja 2004 r.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) oraz w oparciu o art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) dalej p.s.a.,

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami wszczynającymi postępowanie przed sądem administracyjnym są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 p.s.a.).

Wpis i opłata kancelaryjna są opłatami sądowymi w rozumieniu art. 212 § 1 p.s.a., które należy uiść przy wniesieniu do sądu pism podlegających opłacie, wskazanych w art. 230 p.s.a. (art. 219 § 1 p.s.a.).

Zgodnie z art. 220 § 3 p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd. Sytuacja ta ma miejsce w rozpoznawanej sprawie - T. J. mimo wezwania nie uiścił należnego wpisu sądowego, a ponieważ w myśl art. 220 § 1 p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, w tym także nie może badać zasadności wniosku o jego odrzucenie, na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak wyżej.