Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2004 r.
VI SA/Wa 574/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Piotr Borowiecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2004 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2002 r., sygn. akt III SA 2090/00, postanawia odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Na mocy będącego przedmiotem niniejszej skargi wyroku z dnia 11 kwietnia 2002 r., wydanego w sprawie sygn. akt III SA 2090/00, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę A. D. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2000 r., Nr (...), w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń gazową.

Z akt sprawy wynika, iż skarżący nie stawił się na rozprawę pomimo prawidłowego w tym względzie zawiadomienia o terminie rozprawy.

Odpis ww. orzeczenia NSA w Warszawie wraz z uzasadnieniem został przesłany na adres skarżącego w dniu (...) czerwca 2002 r., lecz powrócił z adnotacją poczty, iż przesyłka nie została podjęta w terminie.

Następnie skarżący w piśmie z dnia (...) czerwca 2003 r. zwrócił się do NSA w Warszawie z wnioskiem o udzielenie informacji w sprawie jego skargi oraz - w przypadku wydania wyroku w sprawie - o przesłanie jego odpisu wraz z uzasadnieniem. W piśmie tym skarżący poinformował, iż nie interesował się dotychczas przebiegiem sprawy, gdyż w okresie od (...) listopada 2001 r. do dnia (...) marca 2003 r. przebywał w areszcie, na dowód czego przesłał w załączeniu kopię świadectwa zwolnienia z Aresztu Śledczego w K. z dnia (...) marca 2003 r. Ponadto poinformował on Sąd o tym, iż od stycznia 2002 r. miał (...) (na dowód czego załączył kopię zaświadczenia lekarskiego), które nie ustąpiły, co było przyczyną opóźnienia jego pisma.

W związku z ww. pismem strony NSA w Warszawie w piśmie z dnia (...) lipca 2003 r. przesłał skarżącemu odpis wyroku z dnia 11 kwietnia 2004 r. wraz z uzasadnieniem, informując jednocześnie skarżącego, iż nie odebrał on poprzedniej przesyłki z dnia (...) czerwca 2002 r. Z akt sprawy wynika, iż pismo to zostało doręczone skarżącemu w dniu (...) sierpnia 2003 r.

W dniu (...) kwietnia 2004 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo ww. strony skarżącej zawierające skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2004 r. W uzasadnieniu wniosku skarżący podniósł, iż nie był obecny na rozprawie z powodu choroby oraz poinformował Sąd, że obecnie jest zdrowy i chciałby być obecny na rozprawie i bronić się. W załączeniu skarżący przesłał kserokopię zaświadczenia lekarskiego z dnia (...) marca 2004 r. wystawionego przez lekarza (...), z którego wynika, iż jest on leczony w "A." w K. od 1999 r. z powodu (...). Ponadto skarżący załączył wniosek o przyznanie pomocy prawnej, zaś przy piśmie z dnia (...) czerwca 2004 r. kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz kserokopię decyzji o przyznaniu zasiłku z MOPS w K.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W świetle przepisu art. 103 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) w sprawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym przed dniem 1 stycznia 2004 r., orzeka właściwy wojewódzki sąd administracyjny na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 - dalej również p.s.a.). Skarżący złożył skargę o wznowieniu postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 kwietnia 2002 r., a więc zgodnie z cytowanym przepisem ustawy sprawa niniejsza podlega rozpoznaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W świetle obowiązujących przepisów prawa postępowano sądowoadministracyjne, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem, może być wznowione z przyczyn wskazanych w art. 271, art. 272, oraz art. 273 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z przepisem art. 271 pkt 2 p.s.a. można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli m.in. wskutek naruszenia przepisów prawa strona była pozbawiona możliwości działania.

W ocenie Sądu należy stanowczo podkreślić, iż samo sformułowanie podstawy wznowienia w sposób mający sugerować wskazaną podstawę prawną wznowienia, nie oznacza oparcia skargi na ustawowej podstawie wznowienia, jeżeli już z samego jej uzasadnienia wynika, że podnoszona podstawa nie zachodzi. Taka skarga, jako nie oparta na ustawowej podstawie wznowienia, podlega odrzuceniu na podstawie art. 280 § 1 p.s.a. (vide: J.P.Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 355 i cyt. tam postanowienie NSA z 25 września 2001 r., sygn. akt II SA/Gd 970/01; tak również (w:) postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 28 października 1999 r., sygn. akt II UKN 174/99, OSNAP 2001/4/133).

Skarżący powołał jako podstawę swej skargi brak obecności na rozprawie z powodu choroby, niemniej - zdaniem Sądu - z uzasadnienia ww. skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego nie wynika, aby w przypadku niniejszej sprawy zachodziły jakiekolwiek ustawowe przesłanki do wznowienia przedmiotowego postępowania. Skarżący nie był wprawdzie obecny na rozprawie przed NSA w Warszawie, niemniej nieobecność ta nie wynikała z naruszenia przepisów prawa, albowiem strona została prawidłowo powiadomiona o terminie i miejscu rozprawy sądowej.

Ponadto należy zauważyć, iż zgodnie z przepisem art. 277 skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego można wnieść w terminie trzymiesięcznym, liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a więc w przypadku skarżącego od dnia, w którym pozyskał on informację o wydanym orzeczeniu NSA. Z akt sprawy wynika jednoznacznie, iż skarżący uzyskał informację o wydanym przez Sąd orzeczeniu w dniu 7 sierpnia 2003 r.

Z tej przyczyny należy uznać, iż w sprawie niniejszej skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego nie opiera się na ustawowej podstawie wznowienia, jak również została wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia wskazanym w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie z przepisem art. 280 § 1 p.s.a. sąd bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia, zaś w braku jednego z tych wymagań sąd skargę o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego odrzuci.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, iż przedmiotowa skarga o wznowienie postępowania podlega odrzuceniu na podstawie art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.