Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 lipca 2004 r.
VI SA/Wa 572/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. R. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego lub przewozu na potrzeby własne bez posiadania w pojeździe dowodu uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych. postanowił skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 stycznia 2004 r. (data stempla pocztowego) B. R. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego łub przewozu na potrzeby własne bez posiadania w pojeździe dowodu uiszczenia opłaty za przejazd po drogach krajowych.

Mając na uwadze, iż skarga wniesiona została bezpośrednio do sądu, a nie za pośrednictwem organu którego działania zaskarżono na podstawie art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -przepisy wprowadzające ustawę -Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. l271 z późn. zm.) wezwano organ do nadesłania akt administracyjnych wraz z odpowiedzią na skargę.

Z nadesłanych przez organ akt administracyjnych wynika, iż zaskarżona decyzja doręczona została skarżącemu w dniu 3 grudnia 2003 r.

Jak stanowi art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270) skargę do sądu administracyjnego wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Upływ 30 - dniowego terminu do wniesienia niniejszej skargi miał miejsce 2 stycznia 2004 r.

Stosownie zatem do treści art. 58 § 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270) sąd odrzuca skargę gdy wniesiona została po upływie terminu do jej wniesienia. Z uwagi na to, iż skarżący wniósł skargę po upływie 30 - dniowego terminu do jej wniesienia należało orzec jak na wstępie.