Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973445

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2015 r.
VI SA/Wa 571/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Nowecki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia

1)

odrzucić skargę;

2)

zwrócić skarżącemu W. kwotę 200 zł (słownie: dwustu złotych) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

W. (dalej: "skarżący"), wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

Zgodnie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 23 marca 2015 r. (karta 19 akt sądowych) doręczono skarżącemu wezwanie do usunięcia - w terminie 7 dni braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi - poprzez złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania skarżącego na dzień wniesienia skargi.

Skarżący w dniu 31 marca 2015 r. (data stempla pocztowego) uzupełnił braki formalne skargi. Skarżący uiścił wpis od skargi w kwocie 200 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") jeżeli nie uzupełniono w terminie braków formalnych skargi to taka skarga podlega odrzuceniu.

Sąd stwierdza, że w dniu 23 marca 2015 r. doręczono skarżącemu wezwanie do usunięcia - w terminie 7 dni braków formalnych skargi, pod rygorem odrzucenia skargi - poprzez złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania skarżącego na dzień wniesienia skargi. Siedmiodniowy termin rozpoczął bieg 24 marca 2014 r. i upłynął z dniem 30 marca 2015 r. Zgodnie z aktami sprawy skarżący w dniu 31 marca 2015 r. usunął braki formalne skargi, a więc z jednodniowym uchybieniem terminu zakreślonego w wezwaniu Sądu.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3, art. 58 § 3 oraz art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.