Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1973442

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 czerwca 2015 r.
VI SA/Wa 562/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) grudnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy GOOD LIGHTING (...) postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) lutego 2015 r. G. Sp. z o.o. z siedzibą w W. (nazywana dalej "skarżącą"), reprezentowana przez rzecznika patentowego, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z (...) grudnia 2014 r. znak: (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy GOOD LIGHTING (...).

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z 26 lutego 2015 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na ww. decyzję w kwocie 1.000 (słownie tysiąc) złotych, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Jednocześnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI z dnia 26 lutego 2015 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, opubl. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a.") poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi wraz z dokumentem określającym umocowanie do reprezentowania strony skarżącej, tj. pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Powyższe wezwania zostały przesłane jedną przesyłką sądową, która została doręczona pełnomocnikowi skarżącego 20 marca 2015 r.

Z informacji udzielonych przez Oddział Finansowo-Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do 5 maja 2015 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie odnotowano wpłaty podanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd odrzuca skargę, gdy strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi, przez które należy rozumieć niedochowanie wymogów, jakie przepisy prawa wiążą ze skutecznym złożeniem skargi.

Skarga podlega odrzuceniu także w przypadku nieuiszczenia wpisu od niej w ustawowym terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania, w związku z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a.

W myśl obowiązujących przepisów, obok warunków określonych w art. 57 p.p.s.a., skarga powinna spełniać wymagania pisma procesowego, wymienione w art. 46 p.p.s.a. Zgodnie z art. 46 § 3 w związku z art. 57 p.p.s.a. do skargi należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył takiego dokumentu. Pojęcie pełnomocnictwa należy rozumieć całościowo jako komplet dokumentów niezbędnych do wykazania umocowania pełnomocnika do działania za mocodawcę. Jeżeli stroną w postępowaniu jest osoba prawna, właściwą formą wykazania przez zgłaszającego się w jej imieniu pełnomocnika procesowego umocowania organu udzielającego pełnomocnictwa jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Z akt sprawy wynika, że pełnomocnik skarżącej, pismem sądowym z 18 marca 2015 r. został wezwany do usunięcia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi, pod rygorem jej odrzucenia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi wraz z dokumentem określającym umocowanie do reprezentowania skarżącej w postaci pełnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi doręczono pełnomocnikowi strony 20 marca 2015 r., tak więc siedmiodniowy termin do wykonania wezwania upływał z końcem 27 marca 2015 r.

Zważywszy, że w wyżej wymienionym terminie pełnomocnik nie wykonał wezwania Sądu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma - w niniejszej sprawie skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia uiścił opłatę (wpis sądowy) w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

W rozpatrywanej sprawie, zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1000 złotych zostało przesłane na adres ustanowionego w sprawie pełnomocnika przy piśmie sądowym z 18 marca 2015 r. Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi strony 20 marca 2015 r., który był zobowiązany wykonać je w wyznaczonym siedmiodniowym terminie, którego bieg kończył się 27 marca 2015 r.

Z informacji udzielonych przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wynika, że do 5 maja 2015 r. żądana kwota nie została uiszczona Zważywszy zatem, że wpis od skargi nie został uiszczony w wyznaczonym terminie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.