Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 5 maja 2004 r.
VI SA/Wa 56/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Anna Robotowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy E. Z. w przedmiocie zażalenia na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) stycznia 2004 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji z dnia (...) grudnia 2002 r. postanawia odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienie rozstrzygające co do istoty.

Skarżący złożył zażalenie na postanowienie wydane na podstawie art. 135 k.p.a., na które nie służy zażalenie, jak również nie jest postanowieniem kończącym postępowanie ani rozstrzygającym sprawę co do istoty.

Nadto należy podnieść, iż sąd administracyjny orzeka w sprawie skarg a nie zażaleń.

Mając powyższe na względzie zażalenie jako niedopuszczalne podlega odrzuceniu na zasadzie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 3 § 2 pkt 2 wyżej powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.