Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2005 r.
VI SA/Wa 559/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska (spraw.).

Sędziowie: NSA Stanisław Gronowski, Asesor, WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2005 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia (...) lutego 2004 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia dotacji

1.

uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia (...) stycznia 2004 r.;

2.

zasądza od Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa na rzecz skarżącej J. S. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją ostateczną z dnia (...) lutego 2004 r. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa utrzymał w mocy swoją decyzję z dnia (...) stycznia 2004 r. odmawiającą Pani J. S. udzielenia dotacji na dofinansowanie kosztów pokrycia rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przypadku stwierdzenia Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w ziemniakach zgłoszonych do kwalifikacji w stopniu oryginału.

Podstawę prawną rozstrzygnięcia stanowił § 39 ust. 1 pkt 7 lit. c) oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.).W uzasadnieniu decyzji stwierdził, że złożony przez J. S. w dniu (...) grudnia 2003 r. wniosek sprawdzony pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym nie spełnił wymogów określonych w § 39 ust. 1 pkt 7 cytowanego rozporządzenia, bowiem dotacja na dofinansowanie kosztów zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka może być udzielona na podstawie wydanej decyzji wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, nakazującej wykonanie określonych zbiegów i czynności w związku z porażeniem roślin, produktów roślinnych oraz przedmiotów. Decyzja taka została wydana w dniu (...) grudnia 2003 r., a więc wniosek został złożony przed wydaniem decyzji.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Pani J. S. strona wnosiła o uchylenie obu decyzji. Podnosiła w jej uzasadnieniu, że nie może ponosić konsekwencji braku koordynacji służb podległych Głównemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jako że termin składania wniosków upływał (...) grudnia 2003 r. i w tym dniu uzyskała telefoniczną informację z centralnego laboratorium potwierdzającą obecność bakteriozy. Wywodziła ponadto, że w dacie składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy była już wydana decyzja Wojewódzkiego Inspektora wydana w dniu (...) grudnia 2003 r. stwierdzająca porażenie ziemniaka bakteriozą pierścieniową.

W odpowiedzi na skargę Główny Inspektor podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie i wniósł o oddalenie skargi jako niezasadnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Oznacza to, że wykonywana kontrola polega na weryfikacji decyzji organu administracji publicznej z punktu widzenia obowiązującego prawa materialnego i procesowego.

Ponadto, w oparciu o art. 134 § 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 2002 r.- prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

W ocenie Sądu analizowana pod tym kątem skarga jest zasadna, gdyż zaskarżona decyzja Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia (...) lutego 2004 r. oraz poprzedzająca ją decyzja z dnia (...) stycznia 2004 r. naruszają prawo materialne w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy.

Powołane przepisy § 39 ust. 1 pkt 7 lit. c) oraz ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2002 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa stanowią, że podmiotowi na jego wniosek może być udzielona dotacja na realizację zadań z ochrony roślin przy zwalczaniu Clavibacter michiganensis subsb. sepedonicus, na podstawie decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, w zakresie m.in. pokrycia rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w przypadku stwierdzenia Clavibacter michiganensis subsb. sepedonicus w ziemniakach zgłoszonych do kwalifikacji w stopniu super elity, elity i oryginału (lit c). Z kolei zgodnie z § 39 ust. 3 tego rozporządzenia decyzje o udzieleniu i wypłaceniu dotacji Główny Inspektor wydaje na podstawie wniosku podmiotu, sprawdzonego pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym przez właściwego ze względu na siedzibę podmiotu wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa.

Takie sformułowanie cytowanych przepisów uzależniające udzielenie dotacji od decyzji wojewódzkiego inspektora i wniosku strony, w ocenie Sądu, nie oznacza, że brak decyzji wojewódzkiego inspektora w dacie złożenia wniosku stanowi podstawę do odmowy udzielenia dotacji - w sytuacji - gdy sam wniosek (sprawdzony zgodnie z wymogami ust. 3) został złożony przed (...) listopada, a zatem w terminie określonym w przepisie § 39 ust. 2 rozporządzenia. Na rozprawie pełnomocnik organu przyznał, że wniosek został złożony w terminie, ale "przedwcześnie", ponieważ decyzja wydana została dopiero (...) grudnia 2003 r.

Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonych decyzji, odmowa udzielenia dotacji nastąpiła tylko i wyłącznie dlatego, iż wniosek został złożony wprawdzie w terminie - w dniu (...) grudnia 2003 r., ale przed wydaniem przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa decyzji, o której mowa w § 39 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia. W decyzji tej (...) Wojewódzki Inspektor, kierując się wynikami przeprowadzonych badań, stwierdził porażenie bulw ziemniaka bakteriozą pierścieniową i nakazał wszczęcie procedur mających na celu likwidację skutków choroby. Niewątpliwie istotnym jest, że w dacie wydania zaskarżonych decyzji w dniu (...) stycznia 2003 r. i w dniu (...) lutego 2003 r. Główny Inspektor dysponował sprawdzonym wnioskiem strony ubiegającej się o dotację oraz stosowną decyzją wojewódzkiego inspektora wydaną w dniu (...) grudnia 2003 r., a zatem ponad miesiąc wcześniej. Dysponując tymi dokumentami nie odniósł się do merytorycznych podstaw wniosku, zaś w uzasadnieniu zaskarżonych decyzji brak jest merytorycznej analizy dokumentów załączonych do wniosku z punktu widzenia zasadności samego wniosku i celowości udzielenia dotacji.

W ocenie Sądu przepis § 39 ust. 2 rozporządzenia nie nakłada na podmiot ubiegający się o dotację obowiązku załączenia do wniosku decyzji wojewódzkiego inspektora - jako wymogu formalnego uzasadniającego jego rozpatrzenie. Gdyby nawet przyjąć taki pogląd, organ byłby zobowiązany wówczas do wezwania strony do uzupełnienia braków formalnych, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.

Podnieść należy, że zgodnie z cytowanymi przepisami dotacja jest przeznaczona na ochronę roślin przy zwalczaniu bakteriozy pierścieniowej i ma dofinansować m.in. koszty pokrycia rzeczywistej szkody poniesionej przy wykonywaniu decyzji wojewódzkiego inspektora. Decyzja wojewódzkiego inspektora stwierdza wystąpienie choroby i jednocześnie nakazuje podjęcie szeregu działań organizacyjnych i zabiegów prewencyjnych związanych z dezynfekcją maszyn, urządzeń, środków transportu oraz zabezpieczeniem porażonego pola, co wymaga poniesienia odpowiednich kosztów i nakładów. Zabiegi te z oczywistych względów nie mogły zostać wykonane przed wydaniem decyzji przez wojewódzkiego inspektora. Dlatego też uznać trzeba, że dotacja ta ma charakter celowy i stanowi w istocie pomoc finansową dla podmiotów, których uprawy zostały dotknięte chorobą. Ta zasadnicza kwestia charakteru dotacji i celów, na jakie została przeznaczona została całkowicie pominięta przez Głównego Inspektora przy wydawaniu decyzji. Dlatego też sprawa ta wymaga ponownego zbadania i analizy w oparciu o załączone do wniosku dokumenty oraz zalecenia wojewódzkiego inspektora, zawarte w decyzji z dnia (...) listopada 2003 r.

W ocenie Sądu organ dopuścił się także naruszenia przepisów postępowania, co miało istotny wpływ na wynik sprawy. Związanie Głównego Inspektora jako organu administracji publicznej rygorami procedury administracyjnej oznacza, że jest on obowiązany m.in. do przestrzegania zasady dochodzenia do prawdy materialnej (art. 7 k.p.a.) czyli musi podejmować wszelkie kroki niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy. Z kolei z zasady wyrażonej w art. 8 k.p.a. wynika obowiązek przestrzegania zasady pogłębiania zaufania obywateli do organów Państwa przez co należy rozumieć, iż w celu realizacji tej zasady konieczne jest, poza ścisłym przestrzeganiem prawa, także konkretnie ustosunkowanie się do twierdzeń strony i uwzględnianie w decyzji zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu obywateli. Ponadto organ administracji musi w sposób wyczerpujący zebrać i ocenić cały materiał dowodowy (art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.) oraz uzasadnić swoje rozstrzygnięcie zgodnie z wymogami przepisu art. 107 § 3 k.p.a.

Z tych względów zaskarżone decyzje, podlegają uchyleniu stosownie do art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) p.p.s.a., zaś o kosztach postępowania Sąd orzekł po myśli art. 200 p.p.s.a.