Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2004 r.
VI SA/Wa 556/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. S. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2004 r. podjął zawieszone przed Naczelnym Sądem Administracyjnym postępowanie ze skargi E. S. z dnia (...) grudnia 2001 r. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

W dniu (...) września 2004 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do skarżącego wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez sprecyzowanie skargi w drodze podania organu, którego działanie jest przedmiotem zaskarżenia oraz daty, numeru i przedmiotu zaskarżonego aktu, nadesłanie odpisu skargi oraz pisma ją precyzującego, jak również podanie wartości przedmiotu sporu w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania Sądu wynika, iż doręczono je skarżącemu dnia 21 września 2004 r. W związku z powyższym termin na usunięcie wymienionych powyżej braków formalnych upłynął dnia 28 września 2004 r.

W związku z faktem, iż skarżący nie uzupełnił wskazanych w wezwaniu Sądu braków formalnych skargi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych, postanowił jak wyżej.