Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 maja 2004 r.
VI SA/Wa 554/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia (...) grudnia 2000 r. o sygn. (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) marca 2004 r. M. K., za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia (...) grudnia 2000 r. o sygn. (...) rozstrzygającą spór dotyczący wstrzymania w okresie od (...) IX 2000 r. do (...) X 2000 r. dostarczania energii elektrycznej do nieruchomości skarżącego przez (...) S. A.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w nadesłanej do Sądu odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie argumentując, iż w myśl przepisów ustawy - Prawo energetyczne, sądem właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji Prezesa URE jest Sąd Okręgowy w (...). Organ podniósł ponadto, iż wniesione we wskazanym trybie przez skarżącego odwołanie do sądu powszechnego zostało oddalone.

W przedmiotowej sprawie należy zauważyć, że zgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 z późn. zm.) do postępowania przed Prezesem URE stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem, iż od decyzji Prezesa URE służy odwołanie do Sądu Okręgowego w (...) - sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia decyzji. Jak stanowi art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z późn zm) odwołanie od decyzji Prezesa URE wnosi się za jego pośrednictwem do sądu ochrony konkurencji i konsumentów, przy czym postępowanie w sprawie odwołania od decyzji organu toczy się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu w sprawach gospodarczych (art. 30 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne).

W związku z faktem, iż ustawa - Prawo energetyczne oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego wskazują jako sąd właściwy dla rozpatrzenia odwołań od decyzji Prezesa URE sąd ochrony konkurencji i konsumentów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mają na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega odrzuceniu, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego, postanowił jak wyżej.