Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 września 2004 r.
VI SA/Wa 548/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku D. R. o przywrócenie terminu do zaskarżenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) września 2003 r. Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji Starosty (...) z dnia (...) lipca 2003 r. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia (...) lutego 2004 r. (data nadania w urzędzie pocztowym (...) luty 2004 r.) skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...)(...) września 2003 r. Nr (...).

Zaskarżona decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławcze w (...) zawierająca pouczenie o sposobie i terminie zaskarżenia została doręczona skarżącej dnia (...) października 2003 r. Odbiór decyzji pokwitowała matka skarżącej.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2004 r. tutejszy Sąd odmówił skarżącej przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Postanowienie to po awizowani w dniu 29 czerwca 2004 r. zostało odebrane przez stronę dnia 5 lipca 2004 r. Doręczając orzeczenie skarżącej Sąd poinformował o terminie i sposobie zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art.l § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art.l34 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - uppsa - Dz. U. Nr 153,poz.l270).

Strona złożyła skargę na decyzję po terminie a Sąd nie przywrócił terminu do wniesienia skargi.

W tym stanie rzeczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) należało orzec jak w sentencji.