Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2005 r.
VI SA/Wa 546/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. M. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) marca 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek postanowił skargę odrzucić

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) kwietnia 2004 r. za pośrednictwem Urzędu patentowego RP E. M. skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia (...) marca 2004 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek.

W dniu (...) kwietnia 2004 r. organ przekazał do sądu powyższą skargę wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę.

Pismem sądu z dnia (...) lutego 2005 r. skarżący E. M. wezwany został do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 1.000 zł. (tysiąc złotych) w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie sądu doręczono skarżącemu E. M. w dniu 22 lutego 2005 r. Zatem upływ terminu do uzupełnienia braku w postaci uiszczenia wpisu miał miejsce 1 marca 2005 r. Mimo upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, należny wpis nie został uiszczony.

Stosownie do treści art. 58 § 1 ust. 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę gdy w wyznaczonym terminie nie został uiszczony należny wpis. Z uwagi na to, iż wpis sądowy nie został uiszczony w 7 - dniowym terminie należało orzec jak na wstępie.