Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 maja 2004 r.
VI SA/Wa 545/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. B. na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. postanawia: - umorzyć postępowanie w sprawie niniejszej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie faktyczne

S. B. zaskarżył w dniu (...) marca 2004 r. postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) lutego 2004 r. nr (...), stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) marca 2003 r. nr (...).

W odpowiedzi na powyższą skargę Główny Inspektor Transportu Drogowego wniósł o umorzenie postępowania podnosząc, iż postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2004 r. nr (...) uwzględnił skargę w całości i uchylił zaskarżone postanowienie z dnia (...) lutego 2004 r. stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), postępowanie w sprawie niniejszej jako bezprzedmiotowe należało umorzyć.