Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2139057

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 października 2016 r.
VI SA/Wa 537/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 20 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt VI SA/Wa 537/16 wydanego w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 12 maja 2016 r. oddalił skargę M. K. (dalej skarżący) wniesioną na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej.

Skarżący, reprezentowany przez adwokata, pismem z dnia (...) lipca 2016 r., wniósł do Sądu skargę kasacyjną od powyższego wyroku, wnioskując o jego uchylenie i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

Przy piśmie Sądu z (...) sierpnia 2016 r. pełnomocnikowi skarżącego przesłano odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z (...) lipca 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w kwocie 160 złotych, w terminie 7 dni od doręczenia odpisu zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Pismem Sądu z (...) sierpnia 2016 r. wezwano również do nadesłania odpisu skargi kasacyjnej dla strony postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z kolei przepis art. 230 p.p.s.a. stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, w tym m.in. od skargi kasacyjnej, pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez Sąd.

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącego odebrał przesyłkę zawierającą między innymi wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej w dniu 4 sierpnia 2016 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru w tej dacie, karta nr 131 akt), a więc termin do wykonania tej czynności upłynął w dniu 11 sierpnia 2016 r.

Zważywszy, że w terminie tym wpis nie został uiszczony (vide: znajdująca się w aktach sądowoadministracyjnych notatka służbowa specjalisty z dnia (...) września 2016 r., karta nr 133 akt), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.