Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 listopada 2004 r.
VI SA/Wa 536/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2003 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) stycznia 2004 r. C. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) października 2003 r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta (...) z dn. (...) maja 2003 r. o odmowie zawieszenia postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał skargę Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w (...) w trybie art. 98 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zobowiązując organ do przekazania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Po przekazaniu akt administracyjnych oraz odpowiedzi na skargę przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu (...) października 2004 r. skierował do skarżącego wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 100 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, które to wezwanie doręczone zostało, jak wynika z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia (...) listopada 2004 r.

W związku z powyższym termin na usunięcie wymienionego powyżej braku formalnego w postaci uiszczenia wpisu sądowego upłynął dnia (...) listopada 2004 r. Zgodnie natomiast z notatką służbową z dnia (...) listopada 2004 r. po sprawdzeniu w rejestrze dochodów stwierdzono brak wpisu w przedmiotowej sprawie.

W związku z faktem, iż skarżący nie uzupełnił wskazanego w wezwaniu Sądu braku formalnego poprzez uiszczenie wpisu sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 w związku z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga podlega odrzuceniu, gdy w wyznaczonym terminie pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, postanowił jak wyżej.