Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 września 2004 r.
VI SA/Wa 529/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Maria Jagielska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska Sędziowie Protokolant po rozpoznaniu w dniu 28 września 2004 r. przy udziale na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

B. S., działając przez ustanowionego w sprawie adwokata, wniósł do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) grudnia 2003 r.

Stosownie do art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - p.p.s.a.

Opłata sądowa jaką jest wpis winna być uiszczona przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie - art. 219 p.p.s.a. Zgodnie z art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Od złożonej skargi w przedmiotowej sprawie należało uiścić wpis stały w wysokości określonej § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W tym stanie rzeczy, wobec niewniesienia wpisu wraz ze złożeniem skargi przez adwokata, skarga podlegała odrzuceniu.