Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851534

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 3 lipca 2014 r.
VI SA/Wa 528/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Czarnecki (spr.).

Sędziowie WSA: Magdalena Maliszewska, Zbigniew Rudnicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2014 r. sprawy ze skargi P. G. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia (...) grudnia 2013 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.