Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 maja 2004 r.
VI SA/Wa 528/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. W. z dnia (...) lutego 2004 r. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2002 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia postanawia: - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) lutego 2004 r. J. W. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2002 r. nr (...) umarzającą postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr (...) z dnia (...) września 2000 r. udzielonej Spółdzielni (...) z siedzibą w (...) na prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiocie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu (...) marca 2004 r. w trybie art. 98 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1271 ze zm.) przekazał skargę organowi, zobowiązując go do przekazania Sądowi w terminie 30 dni odpowiedzi na skargę wraz z aktami sprawy.

Z załączonego do akt administracyjnych zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) maja 2002 r. wynika, iż doręczono ją stronie dnia (...) maja 2002 r. Natomiast w myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W związku z powyższym termin na wniesienie skargi upłynął dnia (...) czerwca 2002 r.

Z uwagi na fakt, iż skarżąca wniosła skargę do sądu administracyjnego, nadając ją w urzędzie pocztowym dnia (...) lutego 2004 r., a zatem po upływie terminu określonego w art. 53 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd, mając na uwadze, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 wyżej cyt. ustawy skarga wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia podlega odrzuceniu, postanowił jak wyżej.