Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 marca 2005 r.
VI SA/Wa 526/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. w P. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do rejestru grup producentów rolnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie,

2.

zwrócić S. w P. kwotę 100 złotych (sto złotych) stanowiącą połowę uiszczonego w sprawie wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

S. w P. wniosło w dniu 9 stycznia 2004 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) listopada 2003 r. nr (...) w przedmiocie odmowy dokonania wpisu do rejestru grup producentów rolnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przekazał skargę Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie art. 98 ustawy - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który w udzielonej odpowiedzi wniósł o oddalenie skargi jako bezzasadnej. Po uzupełnieniu braków formalnych skargi Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału wyznaczono termin rozprawy na dzień 28 stycznia 2005 r.

Pismem z dnia 5 stycznia 2005 r., skarżąca spółdzielnia cofnęła skargę. Z uwagi na brak podpisu na ww. piśmie cofającym skargę Sąd w dniu 28 stycznia 2005 r. odroczył rozprawę i postanowił wezwać skarżące S. w P. do uzupełnienia braków pisma poprzez podpisanie przez osobę upoważnioną do reprezentacji spółdzielni. W odpowiedzi na wezwanie Sądu w dniu 7 lutego 2005 r. skarżące S. w P. uzupełniło brak pisma cofającego skargę poprzez podpisanie go przez Prezesa Zarządu R. W.

W myśl art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skarżący może cofnąć skargę, przy czym cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W przedmiotowej sprawie cofnięcie skargi nie wywoła wspomnianych skutków, które powodowałyby nieskuteczność żądania strony.

W przypadku natomiast skutecznego cofnięcia przez skarżącego skargi, sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. Ponadto w sytuacji, w której cofnięcie pisma nastąpiło przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, zgodnie z art. 232 § 1 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sąd z urzędu zwraca stronie połowę wpisu.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.