Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 czerwca 2004 r.
VI SA/Wa 520/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przepis art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) stanowi, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Sąd pismem z dnia 4 maja 2004 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie to zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 11 maja 2004 r., a więc termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 18 maja 2004 r. Skarżący uiścił wpis w dniu 19 maja 2004 r. -już po terminie.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił skargę odrzucić.