Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lipca 2004 r.
VI SA/Wa 515/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kuba.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. w G. na decyzję Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) grudnia 2003 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w kraju i krajach europejskich postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 18 czerwca 2004 r. Sąd wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez złożenie dokumentu (aktualnego wyciągu z rejestru sądowego) wykazującego, iż J. W. i H. P. są upoważnieni do reprezentacji oddziału M. w G., albowiem w nadesłanym do akt sprawy postanowieniu Sądu Rejonowego w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 lutego 2002 r. żaden z wyżej wymienionych nie figurował jako członek zarządu stowarzyszenia - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 28 czerwca 2004 r. i dotychczas nie zostało wykonane. Skarżący jedynie w dniu 6 lipca 2004 r., a zatem po upływie siedmiodniowego terminu - nadał do Sądu pismo z informacją, iż żądany dokument dostarczy po jego uzyskaniu z Sądu Rejonowego w Gdańsku, Wydział XVI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Uwzględniając powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), postanowił jak w sentencji postanowienia.