Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 29 września 2004 r.
VI SA/Wa 514/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Jagielska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) grudnia 2003 r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pan A. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) utrzymującą w mocy decyzję Zarządu Dróg Miejskich w (...) nakładającą na skarżącego karę pieniężną w wysokości 5.040 zł za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Skarga złożona została z uchybieniem terminu, a Sąd postanowieniem z dnia 15 czerwca 2004 r. odmówił skarżącemu przywrócenia terminu. Zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu sporządzone przez radcę prawnego - pełnomocnika skarżącego, jako nienależycie opłacone zostało odrzucone postanowieniem z dnia 21 lipca 2004 r.

Mając na uwadze, iż skarga została złożona z uchybieniem terminu dla tej czynności przewidzianego, a termin nie został przywrócony, skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.Nr 153, poz. 1270).